معاون اداری و مالی

معاونت اداري مالي

مشخصات معاون اداري مالي

 

 
نام و نام خانوادگي: حميدرضا احساني
رشته تحصيلي: مهندسي  محيط زيست
مدرک تحصيلي: كارشناسي ارشد
پست الكترونيكي: hr.ehsani@umsha.ac.ir
تلفن:

38380025

فکس:

38380509


 

معاونین اداری و مالی قبلی دانشکده بهداشت از سال 1377تاکنون :

1- مهندس فضل اله علیئی  طی سالهای 1377تا 1382

2- دکتر رضا شکوهی  طی سالهای  1382 تا 1388

3-مهندس حمیدرضا احسانی طی سالهای 1388 تاکنون