معاون آموزشی
مشخصات معاونت آموزشي و پژوهشي
 
 
نام و نام خانوادگي : محمد رضا سمرقندي
رشته تحصيلي: مهندسي بهداشت محيط
رتبه علمی :

استاد

پست الكترونيكي : samarghandi@umsha.ac.ir
تلفن:

38380025

فکس :

38380509

Google Scholar

معاونین آموزشی قبلی دانشکده بهداشت از سال 1378 تاکنون :

1- دکتر عبدالرحمن بهرامی  طی سالهای 1378 تا 1381

2- دکتر عارف صالح زاده  طی سالهای  1381 تا 1382

3-دکتر محمد تقی صمدی طی سالهای 1382 تا 1383

4-دکتر محمد رضا سمرقندی طی سالهای 1383 تاکنون