مدیر و کارکنان آموزش

کارکنان اداره آموزش عمومی


سمت                          نام نام خانوادگی                     شرح وظایف کلی


1-مدیر آموزش                 خانم دارابی                   مدیریت امور آموزشی دانشکده 

2-کارشناس آموزش           خانم چراغی                    کارشناس آموزشی گروه بهداشت عمومی        

3-کارشناس آموزش           خانم طلایی                    کارشناس آموزشی گروه بهداشت محیط                   

4-کارشناس آموزش           خانم شمسی                  کارشناس  آموزشی گروه بهداشت حرفه ای

                                                   


تلفن تماس :

مستقیم 08138380511  داخلی کارشناسان آموزش  240-  داخلی مدیر آموزش 343