معاون تحصیلات تکمیلی

معاونت تحصیلات تکمیلی

 
نام و نام خانوادگي:

  دکتر محسن علی آبادی

رشته تحصيلي:  بهداشت حرفه ای
رتبه علمی :

 دانشیار

پست الكترونيكي: mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir
تلفن:

08138380025-26

فکس:

08138380509

Google Scholar