معاون تحصیلات تکمیلی

معاونت تحصیلات تکمیلی

 
نام و نام خانوادگي:

دکتر فرشید قربانی شهنا

رشته تحصيلي:  بهداشت حرفه ای
رتبه علمی :

دانشیار

پست الكترونيكي: fghorbanii@umsha.ac.ir
تلفن:

08138380025-26

فکس:

08138380509

Google Scholar