مدیر و کارکنان

کارکنان اداره آموزش تحصیلات تکمیلی:


سمت                                                       نام و نام خانوادگی                           شرح وظایف  


1-مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی                خانم حولکی                         مدیریت امور آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده 

2-کارشناس آموزش                                  خانم مجیدی                         کارشناس امور تحصیلات تکمیلی       

3-کارشناس آموزش                                  خانم کریمی اعتماد                متصدی دبیرخانه تحصیلات تکمیلی

                                                                   

تلفن تماس :             مستقیم        08138380360   

تلفن تماس : تلفنخانه دانشگاه       08138380160    داخلي 343