معاون پژوهش و تحقیقات

 

 
نام و نام خانوادگي: دکتر علیرضا سلطانیان
رشته تحصيلي: آمار زیستی
رتبه علمی :

دانشیار

پست الكترونيكي: soltanian@umsha.ac.ir
تلفن:

38380025

فکس:

38380509

ساختار اداری معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت


 

   دانلود : معاونت پژوهشی           حجم فایل 113

 

 معاونین تحقیقات و فناوری قبلی دانشکده بهداشت از سال 1391تاکنون :

1- دکتر مجید معتمد زاده  طی سالهای 1391تا 1393

2- دکتر جلال پورالعجل طی سالهای 1393تا 1394

3-دکتر علیرضا سلطانیان از تاریخ 1394/2/23  تاکنون