ریاست دانشکده

                                ریاست دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی :              

دکتر حسین محجوب
رشته تحصيلي: آمار زیستی
رتبه علمی :

 استاد

پست الكترونيك : mahjub@umsha.ac.ir
تلفن:

08138380025-26

فکس:

08138380509

معرفی در صفحه Google Scholar

  روسای قبلی دانشکده بهداشت از سال 1380 تاکنون :

1- دکتر حسین محجوب  طی سالهای  1380 تا 1382

2- دکتر احمد جنیدی جعفری  طی سالهای  1382 تا 1383

3-دکتر محمد تقی صمدی طی سالهای 1383 تا 1384

4-دکتر رستم گلمحمدی طی سالهای 1384 تا 1392

5-دکتر حسین محجوب  طی سالهای 1392 تاکنون