ریاست دانشکده

                                ریاست دانشکده بهداشت

 
نام و نام خانوادگی      

دکتر فرشید قربانی شهنا

رشته تحصيلي: مهندسی  بهداشت حرفه ای  
رتبه علمی :

دانشیار

 
پست الكترونيكي: fghorbanii@umsha.ac.ir  
تلفن:

08138380025-26

 
فکس:

08138380509

 
Google Scholar

  روسای قبلی دانشکده بهداشت از سال 1380 تاکنون :

1- دکتر حسین محجوب  طی سالهای  1380 تا 1382

2- دکتر احمد جنیدی جعفری  طی سالهای  1382 تا 1383

3-دکتر محمد تقی صمدی طی سالهای 1383 تا 1384

4-دکتر رستم گلمحمدی طی سالهای 1384 تا 1392

5-دکتر حسین محجوب  طی سالهای 1392 تا 1396

6-دکتر فرشید قربانی شهنا از سال 1396 تاکنون