صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت تحصیلات تکمیلی > آموزش تحصیلات تکمیلی > مقاطع تحصیلی  
مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصيلي موجود :

    PhD:(دكتراي تخصصي)

 • مهندسي بهداشت حرفه اي
 • آمار زيستي
 • آموزش بهداشت
 • مهندسي بهداشت محيط
 • ارگونومی

   كارشناسي ارشد:

 • مهندسي بهداشت حرفه اي
 • آمار زيستي
 • آموزش بهداشت
 • مهندسي بهداشت محيط
 • اپيدميولوژي
 • MPH
 • ارگونومي
 • HSE
 • اقتصاد بهداشت

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir