مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصيلي موجود :

    PhD:(دكتراي تخصصي)

 • مهندسي بهداشت حرفه اي
 • آمار زيستي
 • آموزش بهداشت
 • مهندسي بهداشت محيط
 • ارگونومی

   كارشناسي ارشد:

 • مهندسي بهداشت حرفه اي
 • آمار زيستي
 • آموزش بهداشت
 • مهندسي بهداشت محيط
 • اپيدميولوژي
 • MPH
 • ارگونومي
 • HSE
 • اقتصاد بهداشت