صفحه اصلی > معرفی دانشکده > رسالت دانشکده 
رسالت دانشکده

رسالت دانشکده بهداشت  (MISION)

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان به منظور تربيت نيروي انساني کارآمد و متخصص مورد نياز در سطح  کشور و همچنين مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه با تاکید بر انجام پژوهش هاي کاربردي و بنيادي براي حل مسائل و توسعة علوم و فناوری بهداشت ايجاد شده است.

    دانشکده بهداشت در راه بهبود کيفيت خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي، کيفيت تعالي مدار را به عنوان اولويت اول مد نظر قرار مي دهد و به صورت نظام مند، توانمندي اعضاء هيئت علمي و کارکنان را به طور مستمر افزايش داده تا افرادي مولد، خلاق و با انگيزه در محيط کار باشند. حداکثر تلاش خود را جهت ارائه آموزش هاي علمي، کاربردي با کيفيت مطلوب و منطبق با نيازهاي نظام سلامت کشور براي دانشجويان اعمال مي کند.

این دانشکده ضمن رعايت ارزش هاي انساني به عنوان يک عنصر پويا، از مشارکت اعضاء هيئت علمي، کارکنان، دانشجويان و جامعه در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها استقبال می نماید.


چشم انداز (Vision)

ما بر آنیم که تا سال 1404 باتكيه برنيروي انساني متخصص وشايسته خود دانشکده ای الگو، خلاق، نوآور، دانش محور و کیفیت مدار باشیم به طوری که ازنظركيفيت وكميت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی ،بعنوان دانشکده برتر در سطح کشور درآییم.


 اهداف استراتژیک دانشکده بهداشت  1396-1393


·       G1 -  بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده


·       G2 - توسعه کمی رشته های تحصیلی و و عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی


·       G3 - افزايش درآمدهاي اختصاصي ،تأمين منابع مالي مورد نياز و کاهش هزينه ها


·       G4 - افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیات علمی و کارکنان


·       G5 - افزايش ارتباطات و همكاري هاي آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای با سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور.


·       G6 - بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی


·       G7 - بهبود سیستم ارزشیابی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیات علمی وکارکنان


·       G8 - افزایش میزان مشارکت ،رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان


·       G9 - فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمياهدف استراتژیک (Goals)و نتایج بلند مدت(Outcomes) در دانشکده بهداشت 1396-1393


نتایج بلند مدت :Goal 1 :  بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده

1- افزایش کیفیت فرآیندهای آموزشی به نحوی که 90در صد فرآیندها ی اصلی آموزشی در طی دوره برنامه 4 ساله با استانداردهای مورد قبول منطبق شوند.

2- ارتقاء کیفیت طرحهای پژوهشی دانشکده به نحوی که حداقل 70 درصد مطابق اولویتهای پژوهشی و منجر به حل مشکلات جامعه و همچنین آموزشی گردد.

3- بهبود كيفيت محصولات پژوهشي در دانشکده به نحوي كه امتيازات شاخصهاي پژوهشي به ميزان 80% تا پايان سال 1396 افزايش يابد.

4- افزایش کیفیت 100در صد فرآیندها ی الویت دار و مهم اداری مالی در طی دوره برنامه 4 ساله

5- افزایش انطباق 100 درصد کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت.نتایج بلند مدت :Goal 2 :  توسعه کمی رشته های تحصیلی و عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی

1- آماده سازي وراه اندازی حداقل 6 دوره تحصیلی جدید متناسب با اولویتها 

2- افزایش كادر هيات علمي براي رسيدن به سرانه 20  به ازای تعداد دانشجویان دانشکده تا پایان برنامه 4 ساله

3- افزایش کارکنان دانشکده براي رسيدن به سرانه 20 به ازای تعداد دانشجویان دانشکده تا پایان برنامه 4 ساله

4- افزایش سرآنه طرحهای پژوهشی اولویت دار دانشکده به نحوی که در پایان برنامه حداقل سالانه به2 پژوهش برای هر عضو هیات علمی برسد.

5- تاسيس مراكز تحقیقاتی به نحوي كه تا پايان سال 1396 ، دانشکده حداقل داراي 6 مركز تحقيقاتي مصوب باشد. 

6- افزايش تعداد مقالات اعضاء هیات علمی در مجلات داخي و خارجي  بطوريكه تا پايان سال1396 حداقل سرآنه 3 مقاله داخلی علمی پزوهشی  و 3 مقاله خارجی ایندکس 1و2 چاپ کنند.

·         7- افزايش شركت در همایشها و سمينار هاي داخي و خارجي  بطوريكه تا پايان سال 1396 حداقل سالیانه در 3 همایش ارائه نمايند.

8- افزايش سرآنه تعداد کتب اعضاءهیات علمی به میزان 1 کتاب تا پایان دوره برنامه 4 ساله


 

نتایج بلند مدت :Goal 3 :  افزايش درآمدهاي اختصاصي ،تأمين منابع مالي مورد نياز و کاهش هزينه ها

1- افزايش همكاري هاي پژوهشي و خدمات مشاوره اي به سازمانهاي صنعتي و خدماتي و غير دانشگاهي به نحوي كه تا سال 1396 درآمد ناخالص به نسبت سال مبنا(92 )هر سال حداقل 10 درصد اضافه شود.

2-كاهش حداقل 40 درصد هزينه هاي فاقد ارزش افزوده در بخشهای آزمایشگاهی و ...

3- افزایش صرفه جويي در واحدانرژي (گاز، برق، آب و ... ) به میزان ................


نتایج بلند مدت :Goal 4 :  افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیات علمی و کارکنان

1- بهبود سطح رضایتمندی اعضاء هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 80 درصد در طی دوره برنامه

2- بهبود سطح انگیزش شغلی اعضاء هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 70درصد

3- بهبود کیفیت زندگی کاری اعضاء هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 60 درصد در طی دوره برنامهنتایج بلند مدت :Goal 5 :  افزايش ارتباطات و همكاري هاي آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای با سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

1- افزايش تعداد عقد قراردادها و همكاريهاي آموزشی و مشاوره ای با ساير سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور بطوريكه تا پايان سال 1396 حداقل 10 مورد همكاري منعقد گردد.

2- اجرای حداقل 15 پروژه تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی و پژوهشی در سطح استانی وکشوری

3- برگزاری سرآنه گروههای آموزشی دانشکده حداقل 5کارگاه آموزشی مشترک با مراکز علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشورینتایج بلند مدت :Goal 6 :  بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

1- کسب مجوز و احداث ساختمان جدید دانشکده بهداشت

2- افزایش اعتبار خرید تجهيزات آموزشی و پژوهشی گروه هاي آموزشي دانشكده به مقدار حداقل 20 درصد نسبت به سال مبنا

3- تامين نیازهای آزمایشگاهی ،کارگاهی، كتب و مجلات گروه هاي آموزشي دانشكده به نحوی که به میزان 80 درصد افزایش یابد.نتایج بلند مدت :Goal 7 :  بهبود سیستم ارزشیابی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیات علمی وکارکنان

1- اجرای مستمر و سالیانه ارزشیابی درونی در 100 درصد گروههای آموزشی دانشکده

2- انجام ارزشيابي 100% برنامه هاي آموزشي دانشکده

3- بهبود سیستم ارزشیابی اساتید به طوری که در پایان برنامه 4 ساله کلیه اعضاء هیات علمی  بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.

4- بهبود شيوه هاي نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي بطوريكه جهت ارزشيابي 100% از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشی فرمهاي مدون تهيه و اجرا گردد.

5- بهبود سیستم ارزشیابی کارکنان به طوری که در پایان برنامه 4 ساله کلیه کارکنان بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.

 

نتایج بلند مدت :Goal 8 :  افزایش میزان مشارکت ،رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

1-  بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان نسبت به امور آموزشي و فعاليتهاي اداره آموزش به ميزان حداقل80 درصد درطی برنامه

2-  بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان از راهنمائی و مشاوره اساتید دانشکده به ميزان حداقل 80 درصد درطی برنامه

3- بهبود سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان به میزان حداقل 60درصد

4- بهبود سطح مشارکت دانشجویان در تصمیم گیریها و تصمیم سازی های دانشکده به میزان حداقل 60 درصد در طی دوره برنامه


نتایج بلند مدت :Goal 9 :  فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمي

1-  افزایش حداقل 70 درصد انطباق فرهنگ سازمانی دانشکده با فرهنگ دانش محور،خلاق، فرآیند گرا، کیفیت مدار و مشارکتی

2-  افزایش 80 درصدی مشارکت اعضاء هیات علمی در جلسات ، فعالیتها و برنامه های دانشکده، شوراهاو EDO

3- افزایش کمیت کارگاههای آموزشی توانمند سازی به صورتیکه هر عضو هیات علمی حداقل سالیانه 4 کارگاه و جلسات هم اندیشی  و کارکنان 6 کارگاه ضروری را بگذراند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir