صفحه اصلی > آموزش > آموزش عمومی > اساتید مشاور 
اساتید مشاور

 

مسئول اساتید مشاور دانشکده : آقای دکتر محمد جواد عصاری

آیین نامه استاد مشاور


لیست اسامی اساتید مشاور دانشکده بهداشت :

      لیست اسامی اساتید مشاور دانشجویان تحصیلات تکمیلی مربوط به نیمسال اول 96- 95

 

گروه آموزشی

مقطع تحصیلی

دوره تحصیلی

ورودی نیمسال

نام استاد راهنما

 

 

آمار زیستی

 

کارشناسی ارشد

نهم

نیمسال اول 96- 93

آقای دکتر فردمال

دهم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر روشنایی

یازدهم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر فردمال

دکتری

هفتم

نیمسال دوم 95- 94

آقای دکتر روشنایی

هشتم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر سلطانیان

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

هفتم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر پورالعجل

هشتم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر محمدی

 

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

یازدهم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر شکوهی

دوازدهم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر سمرقندی

 

دکتری

سوم

نیمسال دوم 94- 93

آقای دکتر صمدی

چهارم

نیمسال دوم 95- 94

آقای دکتر عسگری

پنجم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر رحمانی

 

 

 

آموزش بهداشت

 

کارشناسی ارشد

هشتم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر هزاوه ای

نهم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر هزاوه ای

دهم

نیمسال اول 94- 93

آقای دکتر هزاوه ای

 

دکتری

پنجم

نیمسال دوم 94- 93

آقای دکتر هزاوه ای

ششم

نیمسال دوم 95- 94

آقای دکتر هزاوه ای

هفتم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر هزاوه ای

 

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

کارشناسی ارشد

دوازدهم

نیمسال اول 94- 93

آقای دکتر قربانی

سیزدهم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر بهرامی

چهاردهم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر بهرامی

 

دکتری

هفتم

نیمسال دوم 93- 92

آقای دکتر بهرامی

نهم

نیمسال دوم 95- 94

آقای دکتر گلمحمدی

دهم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر بهرامی

 

 

ارگونومی

 

کارشناسی ارشد

ششم

نیمسال اول 94- 93

آقای دکتر معتمد زاده

هفتم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر بابامیری

هشتم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر بابامیری

دکتری

اول

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر معتمد زاده

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

کارشناسی ارشد

 

اول

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر محمد فام

دوم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر کلات پور

 

 

MPH

 

مدیریت پیشگیری و کنترل اعتیاد

سوم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر حمیدی

چهارم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر حمیدی

مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

سوم

نیمسال اول 94- 93

آقای دکتر حمیدی

چهارم

نیمسال اول 95- 94

آقای دکتر حمیدی

پنجم

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر حمیدی

ارتباطات بهداشتی و ارتقاء سلامت

اول

نیمسال اول 96- 95

آقای دکتر حمیدی

 


دوره های تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته :

گروه آموزشی

مقطع تحصیلی

دوره تحصیلی

ورودی نیمسال

 

 

مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناسی پیوسته

ششم

نیمسال اول 93-92

هفتم

نیمسال اول94-93

هشتم

نیمسال اول95-94

نهم

نیمسال اول96-95

کارشناسی نا پیوسته

بیست و ششم

نیمسال اول95-94

بیست و هفتم

نیمسال اول96-95

 

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

کارشناسی پیوسته

پنجم

نیمسال اول93-92

ششم

نیمسال اول94-93

هفتم

نیمسال اول95-94

هشتم

نیمسال اول96-95

کارشناسی ناپیوسته

بیست و یکم

نیمسال اول95-94

بیست و دوم

نیمسال اول96-95

 

 

بهداشت عمومی

 

کارشناسی پیوسته

چهارم

نیمسال اول93-92

پنجم

نیمسال اول94-93

ششم

نیمسال اول95-94

هفتم

نیمسال اول96-95

کارشناسی ناپیوسته

بیست و چهارم

نیمسال اول95-94

بیست و پنجم

نیمسال اول96-95

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir