مدیر فرهنگی و دانشجویی

مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت :

آقای یداله فتحی

 مربی آموزش بهداشت

 گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت همدان


تماس :

آدرس: همدان،روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

تلفن مستقیم گروه : 08138381646

تلفنخانه دانشگاه :08138380160 داخلی 360

ایمیل : fathi@umsha.ac.ir