صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > معرفی واحد 
معرفی واحد

معرفي دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 Education Development Office (EDO)

 هدف اصلی تشکیل و گسترش دفاتر توسعه آموزش را می توان افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و مراکز آموزشی زیر مجموعه دانشگاه در فعالیت های محوری توسعه آموزش در سطح گسترده دانست.

رسالت دفتر توسعه :

دفتر توسعه آموزش به عنوان مغز متفكر دانشكده، مسئوليت   ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC  ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.

هدف کلی :  توسعه و ارتقاء کیفی آموزش دردانشكده بهداشت.

اهداف اختصاصی :

1- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت ، سازماندهی و حمایت  برامر پژوهش درحوزه آموزش

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

7- تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه

 

در راستای این مهم واحد EDO دانشکده بهداشت همدان از سال 1384 شروع به فعالیت نموده است.  

 

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved