کمیته ها

کمیته های فرهنگی و دانشجویی

کمیته های بخش فرهنگی و دانشجویی شامل کمیته اخلاق اعضای هیات علمی، کمیته اخلاق کارکنان و کمیته اخلاق دانشجویان در حال انتخاب اعضا هستند. بزودی شرح وظایف و اعضای هر یک از کمیته ها بارگذاری خواهد شد.