انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویان

انجمن علمی دانشجویان گروه آمار زیستی

 انجمنهای علمی دانشجویان سایر گروهها در حال تشکیل و معرفی اعضا هستند.