صفحه اصلی > فرمها و فایل ها > اعضای هیأت علمی >  فرم درخواست وجه سهم مجري از محل قراردادهاي ارتباط با صنعت 
فرم درخواست وجه سهم مجري از محل قراردادهاي ارتباط با صنعت

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir