مدیریت گروه

 نام و نام خانوادگی: دکتر جلال پورالعجل

رتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی 

 

  تلفن مستقیم: 08138381641

ایمیل:  pooroajal@umsha.ac.ir