صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > اعضاء هیات علمی 
اعضاء هیات علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر جلال پورالعجل

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استاد

معرفی در  Scopus    ISI      Google Scholar   

رزومه پژوهشی

سوابق آموزشی

ایمیل: poorolajal@umsha.ac.ir

تلفن: 8380090-0813

سوابق اجرایی

مدیر گروه اپیدمیولوژی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی

  طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر منوچهر کرمی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: دانشیار
  
معرفی در Scopus   ISI  Google Scholar

  رزومه پژوهشی


سوابق آموزشی

ایمیل: ma.karami@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813

سوابق اجرایی

مدیر امور تحقیقات دانشگاه

رئیس مرکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی

طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر یونس محمدی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

معرفی در Scopus   ISI   Google Scholar  
رزومه پژوهشی


سوابق آموزشی

 

ایمیل: u.mohammadi@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813

 

سوابق اجرایی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی

طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر امین دوستی‌ایرانی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استادیار

معرفی در Scopus   ISI   Google Scholar

رزومه پژوهشی


سوابق آموزشی

ایمیل: a.doosti@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813

 

 

سوابق اجرایی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت

برنامه هفتگی

طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا چراغی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استادیار

معرفی در Scopus   ISI   Google Scholar
رزومه پژوهشی 


سوابق آموزشی

ایمیل:  z.cheraghi@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813

سوابق اجرایی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی

طرح درس

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir