اعضاء هیات علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر جلال پورالعجل

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استاد

معرفی در  Scopus    ISI      Google Scholar   

رزومه پژوهشی

ایمیل: pooroajal@umsha.ac.ir

تلفن: 8380090-0813

سوابق اجرایی

مدیر گروه اپیدمیولوژی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی 

  طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر منوچهر کرمی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: دانشیار
  
معرفی در Scopus   ISI  Google Scholar

  رزومه پژوهشی

ایمیل: ma.karami@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813

سوابق اجرایی

مدیر امور تحقیقات دانشگاه

رئیس مرکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی

طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر یونس محمدی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استادیار

معرفی در Scopus   ISI   Google Scholar  
رزومه پژوهشی

 

برنامه هفتگی


ایمیل: u.mohammadi@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813


سوابق اجرایی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی

طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر امین دوستی‌ایرانی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استادیار

معرفی در Scopus   ISI   Google Scholar

رزومه پژوهشی


ایمیل: a.doosti@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813

 

 

سوابق اجرایی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت

برنامه هفتگی

طرح درس

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا چراغی

 رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

رتبه علمی: استادیار

معرفی در Scopus   ISI   Google Scholar
رزومه پژوهشی  


ایمیل:  z.cheraghi@umsha.ac.ir

تلفن: 8380398-0813

سوابق اجرایی

عضو کمیته EDO دانشکده بهداشت

عضو مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر

برنامه هفتگی

طرح درس