دانشجویان
لیست دانشجویان در حال تحصیل ارشد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

دوره

سال

دانشجو

استاد راهنما

هفتم

1394

ناصر پیری

دکتر منوچهر کرمی

هفتم

1394

زهرا میرمقدم

دکتر یونس محمدی

هفتم

1394

سید هادی حسینی

دکتر منوچهر کرمی

هفتم

1394

احسان مظلومی

دکتر جلال پورالعجل

هفتم

1394

محمد میرزایی

دکتر یونس محمدی

هشتم

1395

فاطمه حیدری مغیث

دکتر جلال پورالعجل

هشتم

1395

فاطمه صحرایی

دکتر جلال پورالعجل

هشتم

1395

لیلا مرادی

دکتر جلال پورالعجل

هشتم

1395

سعیده رحمانی

دکتر منوچهر کرمی

هشتم

1395

بهرام حشمتی

دکتر یونس محمدی

هشتم

1395

زینب مهدی

هشتم

1395

فتانه مریدی

نهم

1396

بهرام ابراهیمی

نهم

1396

مهدیه آریان مهر

نهم

1396

هادی باقری

نهم

1396

سمیرا بهادیوند چگینی

نهم

1396

صابر حیدری

نهم

1396

طیبه نادی