صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > دانشجویان در حال تحصیل 
دانشجویان در حال تحصیل

نام و نام خانوادگی

دوره

سال

ایمیل

تصویر

فاطمه صحرایی

هشتم

1395

fateme.sahraee92@gmail.com

 

سعیده رحمانی

هشتم

1395

s.rahmani.msc2016@gmail.com

 

بهرام حشمتی

هشتم

1395

heshmati.bahram@gmail.com

 

فتانه مریدی

هشتم

1395

moridi.f95@gmail.com

 

فاطمه حیدری

هشتم

1395

heidarifateme180@gmail.com

 

لیلا مرادی

هشتم

1395

leilamoradi073@gmail.com

زینب مهدی

هشتم

1395

mahdizeynab95@gmail.com

 

طیبه نادی

نهم

1396

t.nadi205@gmail.com

مهدیه آریان­مهر

نهم

1396

m.arian99@gmail.com

سمیرا بهادیوند

نهم

1396

Sa.bahadivand1@gmail.com

صابر حیدری

نهم

1396

saberheidarii@gmail.com

هادی باقری

نهم

1396

Bagheri.hadi61@gmail.com

بهرام ابراهیمی

نهم

1396

Bahramepi96@gmail.com

کمال صادقی

دهم 1397 kamalsadeghi626@gmail.com
پرنگ معروفی دهم 1397 parangmaroofi71@gmail.com
 مینا مرسلی دهم 1397 Morsali.mina97@gmail.com

 معصومه سهرابی  دهم  1397 msohrabi9397@gmail.com

مهری سلطانلو دهم  1397 mehrisoltanloo@gmail.com
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir