صفحه اصلی > گروههاي آموزشي > گروه اپیدمیولوژی > دانشجویان در حال تحصیل > دانشجویان در حال تحصیل  
دانشجویان در حال تحصیل
مقطع

نام و نام خانوادگی

دوره

سال

ایمیل

تصویر

کارشناسی ارشد

فاطمه صحرایی

هشتم

1395

fateme.sahraee92@gmail.com

 

کارشناسی ارشد

سعیده رحمانی

هشتم

1395

s.rahmani.msc2016@gmail.com

 

کارشناسی ارشد

فاطمه حیدری

هشتم

1395

heidarifateme180@gmail.com

 

کارشناسی ارشد

زینب مهدی

هشتم

1395

mahdizeynab95@gmail.com

 

کارشناسی ارشد

طیبه نادی

نهم

1396

t.nadi205@gmail.com

کارشناسی ارشد

مهدیه آریان­مهر

نهم

1396

m.arian99@gmail.com

کارشناسی ارشد

سمیرا بهادیوند

نهم

1396

Sa.bahadivand1@gmail.com

کارشناسی ارشد

صابر حیدری

نهم

1396

saberheidarii@gmail.com

کارشناسی ارشد

هادی باقری

نهم

1396

Bagheri.hadi61@gmail.com

کارشناسی ارشد

بهرام ابراهیمی

نهم

1396

Bahramepi96@gmail.com

کارشناسی ارشد

کمال صادقی

دهم 1397 kamalsadeghi626@gmail.com
کارشناسی ارشد پرنگ معروفی دهم 1397 parangmaroofi71@gmail.com
کارشناسی ارشد  مینا مرسلی دهم 1397 Morsali.mina97@gmail.com

کارشناسی ارشد  معصومه سهرابی  دهم  1397 msohrabi9397@gmail.com

کارشناسی ارشد مهری سلطانلو دهم  1397 mehrisoltanloo@gmail.com
کارشناسی ارشد سامان خوش منش یازدهم 1398 saman.shalkohi@gmail.com
کارشناسی ارشد کیانا بهانی یازدهم 1398 Kianabahani74@gmail.com  
کارشناسی ارشد ریحانه جشانی نژاد یازدهم
1398
reyhanjashan@gmail  
کارشناسی ارشد منیره لرستان یفرد یازدهم
1398
Vafa20099@yahoo.com  
کارشناسی ارشد معصومه مصیبی یازدهم
1398
Golsakhani6@gmail.com  
دکتری تخصصی Ph.D فاطمه شهبازی اول 1398 Asd.shahbazi@gmail.com  
دکتری تخصصی Ph.D بشری زارعی اول
1398 Bushra.zareei@gmail.com  
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir