دانشجویان در حال تحصیل

نام و نام خانوادگی

دوره

سال

ایمیل

تصویر

احسان مظلومی

هفتم

1394

ehsan.mazloumi1@gmail.com

 

جمال  احمدپور

هفتم

1394

ahmadpour.jml@gmail.com

ناصر پیری

هفتم

1394

pirynaser68@gmail.com

 

زهرا میرمقدم

هفتم

1394

mirmoghadam2010@gmail.com

 

الهام گوهری

هفتم

1394

f.gohariensaf94@gmail.com

 

سیدهادی حسینی

هفتم

1394

seyyedhh79@gmail.com

محمد میرزایی

هفتم

1394

mirzaei3589@gmail.com

 

فاطمه صحرایی

هشتم

1395

fateme.sahraee92@gmail.com

 

سعیده رحمانی

هشتم

1395

s.rahmani.msc2016@gmail.com

 

بهرام حشمتی

هشتم

1395

heshmati.bahram@gmail.com

 

فتانه مریدی

هشتم

1395

moridi.f95@gmail.com

 

فاطمه حیدری

هشتم

1395

heidarifateme180@gmail.com

 

لیلا مرادی

هشتم

1395

leilamoradi073@gmail.com

 

زینب مهدی

هشتم

1395

mahdizeynab95@gmail.com

 

طیبه نادی

نهم

1396

t.nadi205@gmail.com

مهدیه آریان­مهر

نهم

1396

m.arian99@gmail.com

سمیرا بهادیوند

نهم

1396

Sa.bahadivand1@gmail.com

صابر حیدری

نهم

1396

saberheidarii@gmail.com

هادی باقری

نهم

1396

Bagheri.hadi61@gmail.com

بهرام ابراهیمی

نهم

1396

Bahramepi96@gmail.com