برنامه ترمی/ هفتگی و طرح درس

برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

نیمسال اول

رديف

درس

تعداد واحد

مدرس

1

سيستم اطلاع‌رساني پزشكي

1

آقاي دكتر منوچهر کرمی

2

اصول اپیدمیولوژی

2

آقاي دكتر یونس محمدی

3

روش تحقيق

2

آقاي دكتر منوچهر کرمی

4

اپيدميولوژي بيماري‌هاي واگير

2

دکتر امین دوستی ایرانی

5

روش‌هاي آمار زيستي 1

2

گروه آمار

6

جمع كل واحدها

9


نیمسال دوم

1

كارآزمايي باليني

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

2

كاربرد اپيدميولوژي در نظام سلامت

2

آقاي دكتر یونس محمدی

3

اپيدميولوژي بيماري‌هاي غیرواگير

2

خانم دكتر چراغی

4

روش‌هاي آماري در اپيدميولوژي

2

گروه آمار

5

روش‌هاي آمار زيستي 2

2

گروه آمار

6

كارآموزي

2

آقاي دكتر یونس محمدی


جمع كل واحدها

12


نیمسال سوم

1

سمينار

2

آقاي دكتر منوچهر كرمي

2

روش‌هاي اپيدميولوژي

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

3

تحليل داده‌هاي بهداشتي با كامپيوتر

2

آقاي دكتر جلال پورالعجل

4

پايان نامه

6جمع كل واحدهاي دوره

12


 


برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی 1397-1396