سمینارهای گروه ارگونومی

برنامه سمینارهای گروه ارگونومی

 عنوان زمان برگزاری برگزار کننده
Texting on mobile phones and musculoskeletal  1397/08/28
ساعت 13  
آقای توکل
Semantic congruency of auditory ergonomics 1397/09/11
ساعت 13  
خانم مهدوی
Identifying the critical physical demanding tasks of paramedic work 1397/10/02
ساعت 11  
آقای حیدری
  هفته چهارم دی 1397 آقای عینی پور
Effects of organisational-level interventions at work on employees’ health 1397/12/06 آقای سهرابی
  هفته دوم اسفند 1397 آقای حسینی
  هفته چهارم فروردین 1398 آقای مرتضیپور

سمینارها در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.

اطلاعات دقیق محل برگزاری و عنوان ژورنال کلاب یک هفته قبل از برگزاری منتشر می شود