سمینارهای گروه ارگونومی

برنامه سمینارهای گروه ارگونومی

زمان برگزاری برگزار کننده
هفته پنجم آبان 1397 آقای توکل
هفته دوم آذر 1397 خانم مهدوی
هفته اول دی 1397 آقای حیدری
هفته چهارم دی 1397 آقای عینی پور
هفته سوم بهمن 1397 آقاس سهرابی
هفته دوم اسفند 1397 آقای حسینی
هفته چهارم فروردین 1398 آقای مرتضیپور

سمینارها در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.

اطلاعات دقیق محل برگزاری و عنوان ژورنال کلاب یک هفته قبل از برگزاری منتشر می شود