صفحه اصلی > فرمها و فایل ها > اعضای هیأت علمی > فرم شماره یک(مخصوص داوطلبان راتبه،حق التدریس،ارتقاء،تعهد خدمت) 
فرم شماره یک(مخصوص داوطلبان راتبه،حق التدریس،ارتقاء،تعهد خدمت)

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir