صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته ارزشیابی و سنجش 
کمیته ارزشیابی و سنجش

کمیته ارزشیابی

                      کمیته های فرعی : 1- کمیته نظارت بر برگزاری آزمونها

                                                 2- کمیته پایش       

 

اهداف و شرح وظایف کمیته ارزشیابی:

هدف : ارتقاء بهره وری آموزشی از طریق بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

وظایف :

1- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها

2- ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان عمومی و تخصصی

3- ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی از نظر معاون آموزشی و اعضاء گروه

4- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر مدیر گروه

5- ارزشیابی اعضاء گروه از نظر سایر همکاران گروه

6- ارزشیابی اعضاء گروه از خود ( خود ارزیابی )

7- تهیه ملاک ها و شاخص های معتبر و پایا جهت ارزشیابی

8- تهیه و تدوین پرسشنامه های مختلف جهت فرآیند ارزشیابی

9- گردآوری CV اساتید هر گروه و به روز نمودن آن در پایان هر سال تحصیلی

10- تهیه و تدوین نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدها ( SWOT ) واحدهای دانشکده

11- ارزیابی مستمر برنامه آموزش مداوم

 

 اهداف و شرح وظایف کمیته  نظارت بر برگزاری آزمون ها:

هدف: هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای عملی و نظری

وظایف:

1- ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آن ها

2- اعتبارسنجی درونی نمرات امتحانی دانشجویان

3- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

4- بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها

 

اعضای کمیته ارزشیابی:

-          دکتر امید کلات پور 

-          دکتر علی اکبر فضائلی 

-          دکتر علیرضا سلطانیان

-          دکتر محمدرضا سمرقندی 

-          دکتر مجید معتمدزاده طرقبه

-          دکتر یداله حمیدی

-          دکتر عباس مقیم بیگی 

-          دکتر جواد فردمال

-          دکتر قدرت اله روشنایی

-          دکتر محمدجواد عصاری

-          دکتر محسن علی­ آبادی

-          دکتر یونس محمدی

 

 اعضای کمیته های فرعی :

 اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها:

دکتر محمدرضا سمرقندی – دکترمجید معتمدزاده – دکتر مجید براتی – دکتر عباس مقیم بیگی – دکتر یونس محمدی- دکتر محسن علی آبادی - دکتر علی اکبر فضائلی

 

 اعضای کمیته پایش: 

دکتر امید کلات پور، دکتر علی اکبر فضایلی، دکتر قدرت الله روشنایی، دکتر مصطفی لیلی، دکتر مجید معتمدزاده، دکتر جلال پورالعجل، دکتر بابک معینی

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved