صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته پژوهش در آموزش 
کمیته پژوهش در آموزش

کمیته آموزش

                       کمیته های فرعی :     1- کمیته تشویق

                                                      2- کمیته دانشجویان آسیب پذیر

                                                      3- کمیته پژوهش در آموزش

  اهداف و وظایف کمیته آموزش:

  •  نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی
  • همکاری در طرح برنامه ریزی کارگاه های آموزشی
  • تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرایند یاددهی - یادگیری
  • طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی جهت توسعه فرایند آموزش
  • توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی
  • توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش

 

 اهداف و وظایف کمیته پژوهش در آموزش

تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي

تدارك امكانات كافي جهت جستجوی  مقالات                        

تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي        

تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

 اطلاع رساني در زمينه سايتها و ارتباطات آموزشي

 

اعضای کمیته آموزش :

-          دکتر عبدالمطلب صید محمدی

-          دکتر قربان عسگری

-          دکتر فرشید قربانی شهنا

-          دکتر مجید براتی

-          دکتر محمد بابامیری

-          دکتر علیرضا رحمانی

-          دکتر سعید بشیریان

-          دکتر مصطفی لیلی

-          دکتر فروزان رضاپور شاهکلایی

-          دکتر مریم فرهادیان

 

اعضای کمیته های فرعی

اعضای کمیته تشویق:

دکتر فروزان رضاپور شاهکلایی – دکتر مریم فرهادیان – دکتر مصطفی لیلی –دکترمصطفی میرزایی- دکتر یونس محمدی – دکتر محمد بابامیری  

 

اعضای کمیته دانشجویان آسیب پذیر:

دکترمحمد بابامیری – دکتر قربان عسگری –دکتر مریم فرهادیان – دکتر یداله حمیدی - دکتر فرشید قربانی شهنا – دکتر جلال پورالعجل

 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش :

دکتر مجید براتی- دکتر عبدالمطلب صید محمدی- دکتر محمد جواد عصاری- دکتر یونس محمدی-    دکتر لیلی تاپاک- دکتر یدااله حمیدی- دکتر مصطفی میرزایی

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved