صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO 
کمیته های EDO

ارزشیابی و سنجش (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

طرح درس (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

پژوهش در آموزش (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

تحلیل آزمون (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved