صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO 
کمیته های EDO

ارزشیابی و سنجش (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

طرح درس (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

پژوهش در آموزش (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

تحلیل آزمون (دبیر و اعضای کمیته - شرح وظایف)

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir