صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته ارزشیابی و سنجش > دبیر کمیته و اعضاء 
دبیر کمیته و اعضاء

سردبیر کمیته ارزشیابی: دکتر امین دوستی ایرانی

اعضای کمیته پایش:

-      دکتر قاسمی

-      دکتر براتی

-      دکتر میرزایی

-      دکتر روشنایی

-      دکتر رمضانی درح

-     دکتر افشاری

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved