صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته ارزشیابی و سنجش > وظایف کمیته 
وظایف کمیته

کمیته ارزشیابی و سنجش

  • اهداف کمیته: ارتقاء بهره وری آموزشی از طریق بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

وظایف:

-       ارزیابی درونی گروه های آموزشی و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها

-       ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان عمومی و تخصصی

-       ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی از نظر معاون آموزشی و اعضاء گروه

-       ارزشیابی اعضاء گروه از نظر مدیر گروه و سایر همکاران

-       ارزشیابی اعضاء گروه از خود

-       تهیه ملاک ها و شاخص های معتبر و پایا جهت ارزشیابی

-       تهیه و تدوین پرسشنامه های مختلف جهت فرآیند ارزشیابی

-       گردآوری CV اساتید هر گروه و به روز نمودن آن در پایان هر سال تحصیلی

-       تهیه و تدوین نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدها ( SWOT ) واحدهای دانشکده

-       ارزیابی مستمر برنامه آموزش مداوم

فرایندهای انجام شده

1.      مشارکت در کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی دانشکده بهداشت سال 1398

2.     تشکیل و فعالیت در  پنج زیر کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی بین الملل (دانشجویی/آموزش/پژوهش/بین الملل و مدیریت منابع)

3.    انجام ارزشیابی درونی دانشکده بهداشت با مشارکت فعال اعضای کمیته ارزشیابی درونی

4.     تشکیل و فعالیت در  پنج زیر کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی دانشکده بهداشت (دانشجویی/آموزش/پژوهش/بین الملل و مدیریت منابع)

5.     تهیه مستندات و انجام ارزشیابی همکار از همکار/مدیر گروه از عضو هیئت علمی

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved