صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته طرح درس > دبیر کمیته و اعضاء 
دبیر کمیته و اعضاء

کمیته طرح درس

دبیر کمیته طرح درس: دکتر امین دوستی ایرانی : مدیر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 اعضا کمیته طرح درس:

  • دکتر سمرقندی
  • دکتر پورالعجل
  • دکتر فردمال
  • دکتر محمدفام
  • دکتر حمیدی
  • دکتر بابامیری
  • دکتر بهرامی 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved