صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > طرح درس > دبیر کمیته و اعضاء 
دبیر کمیته و اعضاء

دبیر کمیته طرح درس: دکتر زهرا چراغی: مدیر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 اعضا کمیته طرح درس:

  • دکتر سمرقندی
  • دکتر پورالعجل
  • دکتر فردمال
  • دکتر محمدفام
  • دکتر حمیدی
  • دکتر بابامیری
  • دکتر بهرامی 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir