صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته طرح درس > وظایف کمیته 
وظایف کمیته

شرح وظایف کمیته طرح درس 

EDO دانشکده بهداشت

1.       اجرای داوری وبررسی طرح درس / طرح دوره اعضای هیات علمی بر اساس فلوچارت های تدوین شده در کمیته طرح درس / طرح دوره و اطلاع رسانی به اساتید

2.     به روز رسانی طرح درس / طرح دوره در فرمت های جدید

3.     صدور گواهی های طرح درس / طرح دوره به داوران کمیته

4.     بارگذاری طرح درس / طرح دوره های تایید شده، در سایت دانشکده بهداشت

5.      پیگیری و اجرای مصوبات کمیته طرح درس EDO

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved