صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > پژوهش در آموزش > دبیر کمیته و اعضاء 
دبیر کمیته و اعضاء

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir