صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته پژوهش در آموزش > دبیر کمیته و اعضاء 
دبیر کمیته و اعضاء

دبیر کمیته پژوهش در آموزش : دکتر امین دوستی ایرانی : مدیر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 اعضا کمیته :

دکتر سمرقندی

دکتر محمدی

دکتر کرمی

دکتر پورالعجل

دکتر چراغی

دکتر دوستی

دکتر حبیبی

دکتر تاپاک

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved