صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته پژوهش در آموزش > وظایف کمیته 
وظایف کمیته

کمیته پژوهش در آموزش

اهداف و وظایف کمیته پژوهش در آموزش

 • تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي
 • تدارك امكانات كافي جهت جستجوی  مقالات
 • تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي
 • تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي
 •   تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي
 • اطلاع رساني در زمينه سايتها و ارتباطات آموزشي

 فرایندهای انجام شده

 • همکاری در تدوین و بازنگری برنامه­های درسی و کوریکولوم آموزشی گروه بهداشت حرفه­ای
 • تصویب طرححهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش به شرح زیر:
 • بررسي لزوم بازنگري برنامه دوره آموزشي (كوريكولوم) تحصيلات تكميلي رشته مهندسي بهداشت حرفه اي مبتني بر نظرات اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي.
 • بررسي تاثير ارزشيابي قبل و بعد از تدريس بر ميزان يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1398
 • بررسي كيفيت فرايند آموزشي از منظر دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان: يك مطالعه مقطعي
 • ارزشيابي و بازنگري برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي رشته اپيدميولوژي
 •  ارسال طرحهای تحقیقاتی فوق در جشنواره شهید مطهری سال 1399.
 • برگزاری جلسات هم اندیشی آموزشی و ارائه نتایج حاصل از طرح پژوهشی سنجش کیفیت تدریس جهت اساتید.

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved