صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > تحلیل آزمون > دبیر کمیته و اعضاء 
دبیر کمیته و اعضاء

کمیته  تحلیل آزمون

دبیر کمیته: آقای دکتر محسن علی آبادی

 اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها: (شامل مدیر توسعه آموزش و  مدیران گروههای آموزشی)

  • دکتر چراغی
  • دکتر سمرقندی
  • دکتر پورالعجل
  • دکتر فردمال
  • دکتر محمدفام
  • دکتر حمیدی
  • دکتر بابامیری
  • دکتر بهرامی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir