صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته تحلیل آزمون > دبیر کمیته و اعضاء 
دبیر کمیته و اعضاء

کمیته  تحلیل آزمون

دبیر کمیته: آقای دکتر محسن علی آبادی

 اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها: (شامل مدیر توسعه آموزش و  مدیران گروههای آموزشی)

  • دکتر چراغی
  • دکتر سمرقندی
  • دکتر پورالعجل
  • دکتر فردمال
  • دکتر محمدفام
  • دکتر حمیدی
  • دکتر بابامیری
  • دکتر بهرامی

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved