صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > کمیته تحلیل آزمون > وظایف کمیته 
وظایف کمیته

اهداف و شرح وظایف کمیته  تحلیل آزمون: هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای عملی و نظری

وظایف:

  • ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آن ها
  • اعتبارسنجی درونی نمرات امتحانی دانشجویان
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  • بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها

فرایندهای انجام شده

ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آن ها در سطح دانشگاه انجام شد و  بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها توسط معاونت آموزشی دانشگاه و مدیر توسعه آموزش دانشکده انجام پذیرفت.

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved