صفحه اصلی > دفتر توسعه آموزش EDO > کمیته های EDO > تحلیل آزمون > وظایف کمیته 
وظایف کمیته

اهداف و شرح وظایف کمیته  تحلیل آزمون: هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای عملی و نظری

وظایف:

  • ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آن ها
  • اعتبارسنجی درونی نمرات امتحانی دانشجویان
  • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  • بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها

فرایندهای انجام شده

ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آن ها در سطح دانشگاه انجام شد و  بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها توسط معاونت آموزشی دانشگاه و مدیر توسعه آموزش دانشکده انجام پذیرفت.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد    
شماره تماس:38380025-081 شماره فکس:38380509-081
Copyright ©2015-2016 Hamedan University of Medical Science 
پست الکترونیک دانشکده:Health@umsha.ac.ir