صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > فرآیندها > سال 1398 
سال 1398

عنوان فرایند

بررسي تاثير ارزشيابي قبل و بعد از تدريس بر ميزان يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1398

دکتر معصومه رستمی معز


 صاحبان فرایند دکتر زهرا چراغي،  دکتر امين دوستي ايراني، دکتر لیلی تاپاک و دکتر معصومه رستمي معز

نام دانشگاه: علوم پزشکی همدان

گروه فرایندی: دانشجویان دانشکده های بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری

تاریخ اجرا:  31 فروردین 1398

نوع فعاليت

زمان كل

استخراج و جمع اوری داده‌ها

1 ماه

تجزیه و تحلیل داده ها

2 ماه

تهیه گزارش نهایی و مقاله

4 ماه

ارسال مقاله در جشنواره شهید مطهری

1 روز

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved