صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > فرآیندها > سال 1397 
سال 1397

عنوان فرایند

بررسي كيفيت فرايند آموزشي از منظر دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان: يك مطالعه مقطعي

 

معصومه رستمی معز نسرین شیرمحمدی خرم پروین چراغی

 صاحبان فرایند:  دکتر زهرا چراغي، دکتر محمدرضا سمرقندی،  پروين چراغی، نسرين شيرمحمدي خرم،  دکتر امين دوستي ايراني و دکتر معصومه رستمي معز

نام دانشگاه: علوم پزشکی همدان

گروه فرایندی: دانشجویان مقطع کارشناسی، و تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

تاریخ اجرا:  21 آذر 1397

نوع فعاليت

زمان كل

استخراج و جمع اوری داده‌ها

1 ماه

تجزیه و تحلیل داده ها

2 ماه

تهیه گزارش نهایی

4 ماه

ارائه نتایج در نشست هم اندیشی اساتید و گرفتن پسخوراند

1 روز

ارسال مقاله در جشنواره شهید مطهری

1 روز

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved