صفحه اصلی > معاونت آموزشی > دفتر توسعه آموزش EDO > فرآیندها > سال 1396 
سال 1396

عنوان فرایند

ارزشيابي و بازنگري برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي رشته اپيدميولوژي

سيده آزاده صفوي

 

صاحبان فرایند:  دکتر جلال پورالعجل، دکتر امين دوستي ايراني، دکتر زهرا چراغي، دکتر منوچهر كرمي، دکتر يونس محمدي و دکتر سيده آزاده صفوي               

نام دانشگاه: علوم پزشکی همدان

گروه فرایندی: اساتید و دانشجویان و فارغ آلتحصیلان رشته اپیدمیولوژی

تاریخ اجرا:  10 خرداد 1396

نوع فعاليت

زمان كل

تهیه پرسشنامه­های مورد نیاز

1 ماه

جستجوی کریکولوم آموزشی سایر دانشگاه­ها

1 ماه

نظر سنجی از اساتید و دانشجویان در خصوص کریکولوم فعلی

2 ماه

تحلیل داده­های بدست آمده از مراحل قبل

2 ماه

تدوین پیش­نویس اولیه کریکولوم جدید

2 ماه

نظر سنجی در خصوص کریکولوم جدید

2 ماه

بازنگری در کریکولوم بر اساس نتایج مرحله قبل

2 ماه

تهیه نسخه نهایی کوریکولوم

ا ماه

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved