صفحه اصلی > تماس 
تماس

 دانشکده بهداشت

آدرس دانشكده بهداشت :

        همدان - خيابان شهيد فهميده - روبروي پارك مردم - دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت   

تلفنهاي تماس :

      دفتر رياست:            38380026    و     38380025-081

     فاكس  :                    38380509  -081       

     پست الکترونيکي          Sch-health@umsha.ac.ir       

    کد پستي:            6517838736

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved