صفحه اصلی > ریاست > رئیس دانشکده 
رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی      

دکتر فرشید قربانی شهنا

رشته تحصيلي: مهندسی  بهداشت حرفه ای
رتبه علمی :

استاد

پست الكترونيكي: fghorbani@umsha.ac.ir
تلفن:

08138380025-26

فکس:

08138380509

Google Scholar
 

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved