صفحه اصلی > معاونت آموزشی > معاون 
معاون

نام و نام خانوادگي :  دکتر محسن علی آبادی  
رشته تحصيلي: مهندسي بهداشت حرفه ای  
رتبه علمی :

دانشیار

 
پست الكترونيكي : mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir  
تلفن:

38380025-26

 
فکس :

38380509

 
Google Scholar

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved