صفحه اصلی > معاونت آموزشی > کارکنان 
کارکنان

کارکنان اداره آموزش عمومی

سمت                          نام نام خانوادگی                                    شرح وظایف


1-کارشناس آموزش            خانم کریمی                             کارشناس آموزشی گروه مهندسی بهداشت محیط                   

2-کارشناس آموزش           خانم کریمی اعتماد                   کارشناس  آموزشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

3-کارشناس آموزش            آقای مرادی اعلا                       کارشناس آموزشی گروه بهداشت عمومی        


تلفن تماس :

مستقیم 08138380511 

داخلی کارشناسان آموزش  240

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved