صفحه اصلی > معاونت آموزشی > معاونین سابق 
معاونین سابق

معاونین آموزشی قبلی دانشکده بهداشت از سال 1378 تاکنون :

1- دکتر عبدالرحمن بهرامی  طی سالهای 1378 تا 1381

2- دکتر عارف صالح زاده  طی سالهای  1381 تا 1382

3-دکتر محمد تقی صمدی طی سالهای 1382 تا 1383

4-دکتر محمد رضا سمرقندی طی سالهای 1383 تا1398

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved