صفحه اصلی > معاونت آموزشی > تماس 
تماس

شماره های تماس معاونت آموزشی دانشکده بهداشت

سمت تلفن داخلی فکس ایمیل
معاون آموزشی 38380025-26 177 38380509 mohsen.aliabadi@umsha.ac.ir
مدیر آموزش 08138380511 343 38380509  
کارشناسان آموزش  08138380511 240 38380509  

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved