صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > معاون 
معاون

معاونت تحصیلات تکمیلی

 
نام و نام خانوادگي:

  دکتر مصطفی لیلی

رشته تحصيلي:  مهندسی بهداشت محیط
رتبه علمی :

 دانشیار

پست الكترونيكي: m.leili@umsha.ac.ir
تلفن:

08138380025-26

فکس:

08138380509

Google Scholar

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved