صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > معاونین سابق 
معاونین سابق

معاونین تحصیلات تکمیلی قبلی دانشکده بهداشت:

دکتر محسن علی آبادی

دکتر فرشید قربانی شهنا

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved