صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی > تماس 
تماس

شماره های تماس معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

سمت تلفن داخلی فکس ایمیل
معاون آموزشی 38380025-26 177 38380509 m.leili@umsha.ac.ir
مدیر آموزش 08138380360    243 38380509  
کارشناسان آموزش  08138380360    243 38380509  

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved