صفحه اصلی > پژوهش > معاون 
معاون

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگي:

دکتر یونس محمدی

رشته تحصيلي:

اپیدمیولوژی

رتبه علمی :

دانشیار

پست الكترونيكي:

u.mohammadi@umsha.ac.ir

تلفن:

38380025

فکس:

38380509

Google Scholar

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved