صفحه اصلی > پژوهش > اعضای شورای پژوهشی دانشکده 
اعضای شورای پژوهشی دانشکده

اعضای شورای پژوهشی دانشکده

دکتر فرشید قربانی

ریاست دانشکده

دکتر محسن علی آبادی

معاون آموزشی  دانشکده

دکتر مصطفی لیلی

معاون تحصیلات تکمیلی  دانشکده

دکتر یونس محمدی

معاون پژوهشی و فناوری  دانشکده

مهندس حمیدرضا احسانی

معاون اداری-مالی  دانشکده

 دکتر جواد فرمال

مدیر گروه آمار زیستی

 دکتر جلال پورالعجل

 مدیر گروه اپیدمیولوژی

 دکتر رشید حیدری مقدم

مدیر گروه ارگونومی

  دکتر اکرم کریمی

مدیر گروه بهداشت عمومی

 دکتر عبدالرحمن بهرامی

 مدیر گروه بهداشت حرفه ای

 

 

 دکتر محمدرضا سمرقندی

مدیر گروه بهداشت محیط

 دکتر یداله حمیدی

 مدیر گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت

 دکتر ایرج محمدفام

 مدیر گروه HSE

نسرین شیرمحمدی خرم

کارشناس پژوهشی 

 

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved