صفحه اصلی > پژوهش > معاونین سابق 
معاونین سابق

 معاونین تحقیقات و فناوری قبلی دانشکده بهداشت از سال 1391تاکنون :

1- دکتر مجید معتمد زاده  طی سالهای 1391تا 1393

2- دکتر جلال پورالعجل طی سالهای 1393تا 1394

3-دکتر علیرضا سلطانیان از تاریخ 1394/2/23  تا 1398/4/15

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved