صفحه اصلی > اداری-مالی > معاون 
معاون

معاونت اداري مالي دانشکده بهداشت

 
نام و نام خانوادگي: حميدرضا احساني
رشته تحصيلي: مهندسي  محيط زيست
مدرک تحصيلي: كارشناسي ارشد
پست الكترونيكي: hr.ehsani@umsha.ac.ir
تلفن:

38380025

فکس:

38380509

 

نمونه وظایف:

1.ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین­ نامه­ های ابلاغی از سوی دانشگاه به واحدهای ذیربط وپیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها.

2.  نظارت بر واحدهای تابعه بمنظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

3. ساماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

4. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.صدور دستورالعمل­ها و ضوابط مربوطه.

6.  نظارت بر تهیه برنامه­ های عملیاتی واحدهای تحت سرپرستی.

7.نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

8.شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق .

9. نظارت بر مصرف اعتبارات تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تخصیصی.

 

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved