صفحه اصلی > اداری-مالی > معاونین سابق 
معاونین سابق

معاونین اداری و مالی قبلی دانشکده بهداشت از سال 1377تاکنون :

1- مهندس فضل اله علیئی  طی سالهای 1377تا 1382

2- دکتر رضا شکوهی  طی سالهای  1382 تا 1388

3-مهندس حمیدرضا احسانی طی سالهای 1388 تاکنون

© Copyright ©2015 umsha.ac.ir All Rights Reserved